طرح های تسهیلات محور اشتغالزا نیست/انتقاد به سیاست های اشتغالی تسهیلات محور

به محقق نوروزی لایر، رضا تازیکی، مدیر اجرایی طرح ملی تکاپو وزارت تعاون، کار و رفاه درباره جمعیت بیکار در کشور گفت: زمانی که نرخ … “طرح های تسهیلات محور اشتغالزا نیست/انتقاد به سیاست های اشتغالی تسهیلات محور”